Kategori: Uncategorized

Medlemsmøte på Zoom torsdag april 14.30-15.30

Vi tilpassar oss situasjonen og innkallar med dette til medlemsmøte for alle interesserte i form av videomøte torsdag 2. april klokken 14.30 – 15.30. Tema er «situasjonen no og framover – kva skjer og kva gjer NTL UiB?»

Alle medlemmer har fått tilsendt invitasjon med kode til møtet i Zoom. Har du ikke fått epost? Kontakt oss på ntl@uib.no.

Om du lurer på noko eller har konkrete spørsmål du vil ha svar på, kan du enten senda det på epost til ntl@uib.no eller spørra i chatten undervegs i møtet.

Om du ikkje har ein PC med Zoom, kan du lasta ned ein app for mobil eller nettbrett ved å søka den opp og installera appen, deretter bruka same framgangsmøte som beskrive i lenkene over.

Vel møtt!

 

Vennleg helsing

Jørgen Melve, leiar NTL UiB

Linnea Reitan Jensen, nestleiar NTL UiB

Vervekonkurranse!

Fram til 15. november kjører vi i NTL UiB vervekonkurranse, og alle våre medlemmer kan delta!

Premiene er:
1 Samsung Galaxy Tab S4
5 bygavekort à 500 kr

Hvordan gjør du det? 
Snakk med dine kolleger, få dem til å melde seg inn i NTL. Når disse melder seg inn, kan de skrive inn dersom de har blitt vervet av noen.
Er du usikker på om personen(e) du har vervet skrev opp ditt navn? Send oss en epost på ntl@uib.no, og skriv hvem du har vervet!

Vinneren trekkes etter 15. november, og premiene blir delt ut på medlemsmøtet 12. desember.

Lønnsoppgjør ved UiB 2019

Her er resultatet av årets lønnsforhandlinger mellom LO, Unio og YS på UiB. Du kan også lese mer om lønn på vår lønnsside.
HTA pkt. 2.5.1

  • Oppgjøret omfatter ikke ansatte som har utløp på ansettelsesforholdet i 2019 med unntak av de som skal over i pensjon.
  • Oppgjøret omfatter ikke nyansatte – ansatt fra 1. juli 2018. Disse skal vurderes med hjemmel i HTA pkt. 2.5.5 nr. 3.
  • Oppgjøret omfatter ikke ansatte som har fått nytt ansettelsesforhold eller ny lønnsvurdering etter HTA pkt 2.5.3 etter virksningsdato for forhandlingene.
  • Alle til og med lønnstrinn 46 får et flatt kronetillegg – 6.800  kr. Det gis ikke prosentvist tillegg på toppen av dette.
  • Stipendiater ansatt før 01.05.2018 overføres fra alternativ 9 til alternativ 10 – dette tilsvarer ett lønnstrinn. (stipendiatene gis ikke generelt prosentvist tillegg)
  • Førstekonsulenter med sammenhengende ansettelsesforhold fra før 2005 under lønnstrinn 52 får ett lønnstrinn i tillegg til generelt prosenttillegg
  • Seniorkonsulenter med sammenhengende ansettelsesforhold fra før 2005 under lønnstrinn 55 får ett lønnstrinn i tillegg til generelt prosenttillegg.
  • Øvrige ansatte gis prosentvist tillegg: 1,5924 %

Read more

Kjersti Barsok og Ellen Dalen

Statsoppgjør 2019

Det ble ingen streik i staten, og årets oppgjør er klart!

Hovedtrekkene er: 60 % sentrale tillegg, og 40 % lokale, ny AFP-ordning for de som er født i 1963 og senere.
NB: Det er ikke klart hvordan de lokale tilleggene fordeles enda. Dette blir klart i møter mellom fagforeningene og UiB. Vi sender ut informasjon straks vi har.

I LO Stat, Unio og YS Stat sin hovedtariffavtale har alle fått et generelt sentralt tillegg på A-tabellen med virkning fra 1. mai 2019 på:

1,35 %  til lønnstrinn 19-46

1,55 %  til lønnstrinn 47-63

1,35 % til lønnstrinn 64-101

I alle lønnstrinnene mellom 47 og 63 er det flere kvinner enn menn, derfor vil et større tillegg til denne gruppen gi en bedre likelønnsprofil enn om vi ikke hadde økt tilleggene for denne gruppen

Eksempler:

Lønnstrinn 46              +   6.100 Ny lønn 415.100
Lønnstrinn 47              +   7.500 Ny lønn 421.700
Lønnstrinn 63              + 10.900 Ny lønn 555.100
Lønnstrinn 64              +   9.400 Ny lønn 565.500
Lønnstrinn 75              + 13.500 Ny lønn 695.500

– Ved ansettelse gis 1017 Stipendiater og 1476 Spesialistkandidater minimum lønnstrinn 54

– Tak og bunn for pensjonsgivende variable tillegg fjernes. Det er ikke gjort noen avtale om å ta inn nye typer tillegg inn i beregningene

– I tillegg skal det forhandles lokalt i virksomhetene innenfor en ramme på 1,24 % med virkning fra 1. juli 2019.

Du kan lese mer, og se møteboken fra meklingen i statsoppgjøret her. 

 

NTL mener: Mindre klimautslipp på UiB

NTL UiB vedtok på årsmøtet 6. mars uttalelser om reduksjon av klimautslipp:

1. Universitetet i Bergen som pådrivar til det grønne skiftet.
Årsmøtet i NTL-UiB ser det som svært nødvendig og positivt at Universitetet i Bergen har ein aktiv og tydeleg miljøprofil. UiB er heilt i fremste rekke når det gjeld klimaforsking og har bidratt betydeleg inn i FN sitt klimapanel. Det er derfor veldig naturleg at UiB går i bresjen og viser seg som eit universitet som tar klimautfordringane på det største alvor. NTL ser det som positivt at leiinga ved UiB ønskjer å sjå på reiseverksemda ved UiB og vil tilrå at alle avdelingane ved UiB får tydelege mål på korleis ein kan få ned reiseverksemd, både innanlands og utanlands, som medfører eit større miljøavtrykk. I så måte vil NTL vise til leiinga ved UiO som har bestemt å ikkje lenger legge styreseminar til utlandet. NTL meiner at UiB bør følge UiO sitt eksempel, og at dette også må gjelde for seminar/ekskursjonar på administrative avdelingar,
fakulteta, institutta og sentra på UiB. Å kjøpe klimakvoter til UiB-tilsette er etter NTL si meining derimot ein dårleg måte bruke ressursane til institusjonen på, og vi ber leiinga sjå på andre måtar for å nå målet om å vere klimanøytrale innan 2030.

2. NTL må feie for eiga dør når det gjeld klimaavtrykk.
På samme måte som klimatrusselen utfordrar UiB som institusjon blir også NTL som ei ansvarleg fagforeining med eit sterkt engasjement for klima nøydd til å sjå med eit kritisk blikk på eiga verksemd og kva denne medfører av karbonbruk. NTL UiB vil difor ikkje arrangera styreseminar, medlemskurs eller liknande som inneber flyreiser innanlands eller utanlands for deltakarane dersom det ikkje er ein konkret
samanheng mellom læringsmål og reisemål. Styreseminar og medlemskurs som inneber bruk av fly vil maksimalt skje anna kvart år for kvart av arrangementa. NTL UiB skal tilstreba at alle reiser foreninga betaler vert gjennomført så klimavennleg som mogeleg. Vi vil alltid vurdera om reiser kan erstattast av videokonferanse eller andre slike løysingar.

 

Lokale lønsforhandlingar 2018

Til alle NTL-medlemmer.

Som tidlegare informert om, gav lønsoppgjeret i år sentrale tillegg på 1,25% til alle, og minst 5100 i form av heving av lønnstrinna. Det vart også sett av 1,9% av lønsmassen til lokale forhandlingar med verknad frå 01.07.18. Interesserte kan lesa meir om tariffoppgjeret på https://www.ntl.no/nyheter?p_document_id=195389

Dei lokale lønsforhandlingane vil finna stad i september/oktober. Den nøyaktige tidsplanen er enno ikkje klar, siden vi ikkje rakk så mange møte med arbeidsgjevar før sommaren. Det er imidlertid klart at det vil verta ein form for individuelle tillegg til arbeidstakarane i form av lønstrinn. Vi inviterer difor alle til å fremma krav om endring i løn og/eller stillingstittel.

Vi held eit informasjonmøte om lokale forhandlingar 20 august kl 1430 i gamle administrasjonskantina, Christies gt 18, 4 etasje. Her informerer vi meir i detalj om lønsoppgjeret, kriteriar som ligg til grunn for handsaming av søknader om lønstillegg og prosessen vidare.

Meld dykk på her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5290306

Som elles; den lokale lønspolitikken http://ekstern.filer.uib.no/poa/Lonnspolitikk/Lonnspolitisk%20dokument.pdf ligg til grunn i forhandlingane og ein bør argumentera ut frå kriteriane som er nemnde der. Sjå særleg punkt 6.3.

For teknisk og administrativt tilsette med ønske om endring av stillingskode, sjå også http://ekstern.filer.uib.no/poa/Lonnspolitikk/Stillingsstruktur_28.04.16.pdf for oversikt overansvarsområde for ulike stillingstypar.

For innsending av søknad om lønstillegg og/eller endring i stillingskode bruk: Kravskjema 2018. Skriv gjerne rett i skjemaet og send pr epost.

Krav sendes innen 27. august til ntl@uib.no

Merk: NTL sender ikkje kravet ditt vidare slik du skriv det sjølv, vi formidlar kravet om lønstrinn og/eller tittelendring, men grunngjevingane dine vert bere sett av NTL sine forhandlarar og er grunnlaget for korleis vi argumenterer.

Dersom du har store endringar i arbeidsoppgåver kan 2.5.3-forhandlingar (det som tidlegare vart kalla 2.3.4 – grunnlag for endring av løn utanom vanlege lokale forhandlingar) vera eit alternativ. Angi i såfall dette i skjemaet om du meiner det er grunnlag for det.

Vennleg helsing

Jørgen Melve, leiar NTL UiB

Morten-Christian Bernson, nestleiar NTL UiB

NTL UiB tilrår ja til ny offentleg pensjonsordning.

Styret i NTL UiB har i møte 03.05 handsama spørsmålet om kva vi skal råda medlemmene til å stemma i uravstemninga om ny pensjonsordning for offentleg tilsette og råder medlemmene til å stemma ja til det framforhandla forslaget.

Eit samstemt styre vil understreka at vår viktigaste tilråding til alle medlemmer er å delta i avstemminga. Det at medlemmer gjer seg opp si eiga meining om det foreliggande forslaget har ein eigenverdi og gjer at resultatet vil vera demokratisk fundert.

Det finst etter vårt syn gode argument for og mot den foreslåtte ordninga. Korleis pensjonane for offentleg tilsette vert er av stor betydning for tilsette som gjennomgåande arbeider under lønnsvilkår som er dårlegare enn ein kunne fått andre stader. Våre medlemmer har vald å arbeida i staten ikkje berre av di dei ønsker å bidra til fellesskapets beste gjennom å via yrkeskarrieren sin til det beste for samfunnet, men også av di staten har framstått som ein trygg arbeidsplass med trygge pensjonsordningar.

Vi er difor sterkt skeptiske til å endra pensjonvilkåra bort frå det som har vore ei sikker ordning for våre medlemmer. Vi konstaterer imidlertid at pensjonsreformen er vedtatt med endringar som gjev negative verknader for våre medlemmer. Det var difor vanskeleg å koma utanom endringar i dei offentlege pensjonsordningane no.

Levealdersjustering er dessverre vedtatt av eit breitt politisk fleirtal og vil få verknad for våre medlemmer dersom vi ikkje får på plass ei ny ordning. Ved å stemma ja til det foreliggande forslaget unngår vi at nokon årskull vert offer for ei sterk nedjustering av forventa pensjonsnivå. Så ønsker NTL UiB å kjempa framover politisk og som ein del av arbeidstakarorganisasjonane for ei betre innretning på alle pensjonar med mindre levealdersjustering for å unngå sosialt uheldige utslag.

Hadde vi sett noko realistisk veg mot eit politisk fleirtal som vil gje oss betre vilkår enn dei foreslåtte, ville vi kunne stemma ned forslaget.

Etter ei samla vurdering er vår tilråding til medlemmane å stemma JA til forslaget til ny pensjonsordning. Dette rådet kjem ikkje av di vi meiner det foreliggande forslaget er veldig godt. Det finst klare taparar i den nye ordninga: dei som må gje seg før 67 vil i mange tilfelle koma veldig dårleg ut. Det gjer oss skeptiske til ordninga. Det er også uavklarte spørsmål om m.a særaldersgrenser og ikkje minst korleis dei som vert uføretrygda før vanleg pensjonsalder kjem ut av den nye ordninga. Det vil bli veldig viktig framover å få på plass tilfredsstillande ordningar for desse.

Likevel ser vi at det klare fleirtalet av våre medlemmer, NTL-medlemmer og statstilsette generelt vil koma heilt greit ut av den nye ordninga.  Vi meiner det tilbodet som har kome er om lag så godt som det ein kunne få til under omstenda. 

Vi trur dessverre ikkje det er realistisk på kort sikt å få noko tilbod frå verken dagens regjering eller andre politiske konstellasjoner som har ei meir sosialt rettferdig innretning. Difor landar vi på eit nyansert, uentusiastisk men tydeleg ja til den foreslåtte pensjonsordninga.

Vi anerkjenner at det finst ulike synspunkt i denne saka, og om nokon ønsker å argumentera for andre syn eller kommentera våre synspunkt er det berre å kommentera på nettsida vår her eller senda innlegg til oss, så vil vi fortløpande publisera også desse.

Helsing styret ved leiar Jørgen Melve

For meir informasjon om forslaget:

Forbundets informasjon om ny tjenestepensjon kan finnast på:

https://medlem.ntl.no/ntl-mener/oftp?p_document_id=132842&p_dimension_id=176720

Her ligg det mange lenker med mykje informasjon om kva ordninga går ut på og korleis den vil slå ut for ulike grupper.  Det er utarbeida typeeksempel – dvs døme på folk med ulike yrkeskarrierar som er typiske for NTL-medlemmene. Det ligg ute gode forklaringar av korleis den nye ordninga fungerer og kvifor desse endringane har kome.  NTL sentralt anbefaler alle medlemmer å stemma ja til den nye ordninga.

Så er det jo slik at det finst grupper som synes den nye ordninga er for dårleg og arbeider for eit nei. Om ein ønsker synpunkta til dei som er kritiske til ordninga, kan ein gå til «Forsvar offentlig pensjon» si nettside http://forsvarpensjon.no/ eller Facebook-side: https://www.facebook.com/Forsvaroffentligpensjon/

Les også t.d. NTL UiO si tilråding til medlemmene der dei anbefaler eit nei til ordninga:

http://foreninger.uio.no/ntl/nyheter/2018/pensjon-i-offentlig-sektor.html

Nytt styre i NTL UiB

Eit godt besøkt årsmøte i NTL UiB handsama årsmøtesakene og valde nytt styre. Nestleiar Berit Storaker blei takka av etter seks år som tillitsvald og Morten-Christian Bernson vart ny nestleiar etter henne. I tillegg kom det inn nye krefter både på styreplassane og som vararepresentantar.

Heile styret er no som følger:

Leiar Jørgen Melve – Førstekonsulent, Sv-fakultetet
Nestleiar Morten-Christian Bernson – Senioringeniør, IT-avdelingen
Kasserer Unni Utvik – Seniorrådgiver, Humanistisk fakultet
sekretær Arild Mellesdal, Rådgiver Psykologisk fakultet
Berit Storaker – Førstekonsulent, Sekretariatet MN
Marit Stubdal – Førstekonsulent, lnstitutt for klinisk odontologi
Benedicte Svardal – Seniorkonsulent, Studieadministrativ avdeling
Linnea Reitan Jensen -Førstekonsulent – SV-fakultetet
Maj-Brit Iden – Rådgiver, Studieadministrativ avdeling, NHH

Varamedlemmer:

Hilde Wedvich – Førstekonsulent, Universitetsbiblioteket
Anne Torekoven – Seniorkonsulent, Juridisk fakultet
Erlend Nåmdal – Førstekonsulent, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Idunn B. Tandstad – Seniorkonsulent, Senter for kvinne- og kjønnsforskning/Senter for vitenskapsteori
Unni Lange Buanes – Seniorkonsulent, Kjemisk institutt

 

Årsmøte i NTL UiB 07 mars 1430.

NTL UiB innkaller til årsmøte 2018

Alle sakspapir kan no lesast her:

Budsjettforslag 2018 Innstilling fra valgkomite 2018 (3) Beretning 2017 Årsbalanse 2017Årsresultat 2017

Møtet vert helde  KL. 14:30
Kantinen, Christiesgt. 18
Foreløpig dagsorden:

1. Åpning og konstituering. Valg av møteledere,
sekretær og tellekorps
2. Beretning
3. Regnskap
4. Budsjett og arbeidsplan
5. Innkomne forslag
6. Valg
7. Bevilgninger