Hopp til innholdet

Lønn

Da du ble ansatt ved UiB, var lønnsfastsettingen en del av arbeidskontrakten du inngikk med arbeidsgiver.

Selv om lønnstrinn og stillingskode var riktig ved tilsettingen, kan det over tid bli endringer i både stillingsinnhold og ansvarsområde. Det er derfor viktig at du jevnlig vurderer om stillingskoden og lønnstrinnet du er plassert i samsvarer med det arbeidet du faktisk utfører. Som utgangspunkt for å vurdere om det har vært en endring kan du se på utlysningsteksten for stillingen din.

NTLs lønnspolitikk

 • Lik lønn for likt arbeid
 • Utjevne forskjeller
 • Alle skal ha lønnsutvikling

Tariffpolitiske dokumenter

Lønnsforhandlinger

I tariffoppgjør (både hovedoppgjør og mellomoppgjør) forhandler partene om ramma for oppgjøret. Ramma er hvor mye penger som skal settes av til lønnsøkning for de ansatte. I tillegg til selve summen, forhandles det om hvor stor del av potten som skal fordeles sentralt og lokalt.

Partene i tariffoppgjør kan bli enige om at hele eller deler av potten skal forhandles lokalt på virksomheten. Arbeidsgiver kan legge ekstra penger i potten. 

 • Årlige forhandlinger, dersom det blir satt av penger fra staten eller fra UiB i et hovedoppgjør eller et mellomoppgjør
 • Hjemlet i Hovedtariffavtalens punkt 2.5.1

Du kan legge inn et 2.5.3-krav dersom:

 • det «har skjedd vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av stillingenes/ansattes lønn»
 • det «er særlige vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft, eller som har gjort en ekstraordinær innsats»
 • «dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn»

2.5.5 – ved nyansettelse eller overgang fra midlertidig til fast ansettelse

 • «Arbeidsgiver skal inntil 12 måneder etter ansettelse, og ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse, vurdere arbeidstakerens lønnsplassering på ny innenfor stillingens lønnsalternativer. Dette gjøres etter dialog med den ansatte.»
 • Dersom du er nyansatt eller har fått fast ansettelse, plikter arbeidsgiver å gjøre en vurdering om du ble plassert riktig lønnsmessig da du ble ansatt.
 • Hjemlet i Hovedtariffavtalens punkt 2.5.5

Partene kan i tariffoppgjør bli enige om å fordele pengene fra sentralt hold i stedet for lokalt på virksomheten. Dette brukes for å sikre alle ansatte økt kjøpekraft, for å løfte lavtlønnede, eller for å utjevne ulikelønn, men brukes i mindre grad enn før. 

 • Det gis for eksempel krone- eller  prosenttillegg til alle, som tillegg på lønnstrinn.
 • Det gis for eksempel ett ekstra lønnstrinn til en eller flere stillingsgrupper.

Hva bestemmer lønna?

Dette er for å sikre at man får endret lønn etter samme kriterier, uavhengig av hvilken enhet du jobber på.
OBS: Lenke krever innlogging i UiBs medarbeiderhåndbok

 

Nyttige tips

Vi anbefaler at du sammenligner dine arbeidsoppgaver og ditt ansvarsnivå med krav som er satt til stillingskoden i UiBs stillingstruktur. Dersom dine arbeidsoppgaver eller ansvarsnivå ikke lenger samsvarer med stillingskoden du er plassert i, kan det være grunnlag for et krav om å endre stillingskode.

Ofte stilte spørsmål

UiB er en del av statlig sektor, og vi må derfor forholde oss til Hovedtariffavtalen. Avtalen er inngått av arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Denne kalles hovedtariffavtalen i staten og den framforhandles hvert andre år (hovedoppgjør), og justeres i det mellomliggende året (mellomoppgjør). Det er hovedtariffavtalen som regulerer blant annet lønn, ferie, permisjoner m.m.

Fra 2016 har det vært 2 avtaler med ulikt innhold. En avtale for LO Stat og YS, som NTL omfattes av, og en avtale for Unio og Akademikerne. Dette er grunnen til at vi har to ulike lønnssystem i staten i dag.

Jeg skal skrive (ny) kontrakt. Hva gjør jeg?

Lønn kan alltid forhandles når du inngår en arbeidskontrakt med arbeidsgiver. Vi anbefaler at du orienterer deg om lønnsnivået for din gruppe. Da kan du kontakte oss på ntl@uib.no for å forhøre deg om lønnsnivået.

Jeg vil kreve økt lønn. Hva gjør jeg?

 • Finn ut om kravet hører hjemme i 2.5.1-forhandlinger eller 2.5.3-forhandlinger (se lenger opp, under Lønnsforhandlinger)
 • Ta kontakt med din tillitsvalgte, som har kunnskap om lokale forhold.
 • Avtal en lønnssamtale med din nærmeste leder. Forbered deg godt til møtet.

Dersom du har endret arbeidsoppgaver vesentlig og fått økt ansvarsnivå siden du skrev kontrakt, kan det være grunnlag for et krav om stillingsopprykk. Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte og diskuter saken.

Jeg skal ha lønnssamtale med sjefen min. Hva må jeg tenke på?

 • Det kan være lurt å avtale en lønnssamtale med sjefen for å klargjøre forventninger til neste lønnsforhandling.
 • Du kan be om en lønnssamtale med sjefen din, eller du kan bli kalt inn til samtale.
 • Man stiller alltid sterkere med dobbeltkrav (når både arbeidsgiver og du, gjennom fagforeningen, har sendt inn krav), selv om det ikke er noen garanti for å få gjennomslag.
 • Ta kontakt med din tillitsvalgte som har kunnskap om lokale forhold.
 • Forbered deg godt ved å lese om din stillingskategori i UiBs stillingsstruktur.

Dersom du er i midlertidig stilling, kan lønn forhandles dersom kontrakter forlenges. Lønn kan alltid forhandles når du inngår en arbeidskontrakt med arbeidsgiver.

Les mer om forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår i staten.