Hopp til innholdet

Lønn for stipendiater

Stipendiatlønn for NTL-medlemmer

Etter dei siste endringane med to hovedtariffavtalar har systema for lønnsutvikling for stipendiatar vorte nokså ulike.

Alle stipendiatar no vil få garantert lønsauke uttrykt som 3 % tillegg av lønna ved ansiennitetsopprykk i staden for å få auka lønstrinnet sitt kvart år.

Kort fortalt vil stipendiatar som er medlem i NTL få sikra ei lønsutvikling gjennom sentrale lønnsforhandlingar, noko som ikkje er sikra for andre stipendiatar. Konkret gjev dette seg utslag slik:

Frå 1. mai 2023 vart verdien av lønstrinnet ditt heva med 31 000 kroner. Den automatiske lønsauken du får som stipendiat er no ei 3% auke årleg som kjem i tillegg til denne auken.

Starta du som stipendiat i august 2021, vil lønsutviklinga di være omtrent slik, samenligna med dei i den andre avtalen:

Stipendiat i NTL Stipendiat uorganisert/Unio/Akad
Dato Sentrale tillegg Totalt Generelt tillegg Totalt
jun.2021       491 200       491 200
jun.2022 10 000       516 236 1,3 %       512 513
jun.2023 31 000       563 653 5,3 %       555 867
jun.2024 11 000       591 893 2 %       583 660

 

Ver obs på at løna vil framstå som lønstrinn + eit kronetillegg på lønsslippen, siden du ikkje heilt når opp til neste lønstrinn ved 3 % auke. Nøyaktig beløp vil variere av når du ble ansatt, og når den årlege justeringa skjer.

Resultatet for 2024 er fortsatt usikkert, her har vi teke utgangspunkt i at det sentrale tillegget i NTL/YS-avtalen er 10 000, mens det generelle tillegget i den andre avtalen er på 3 %.

Uansett viser denne oversikten at ein stipendiat som ikkje er hos oss, vil vera avhengig av å få lønsauke i tillegg til dei generelle tillegga for å vere på same nivå som våre stipendiatar. Stipendiatane i Forskerforbundet eller ei av foreningane i akademikerne utover dei 3% som kjem automatisk vera avhengig av kva ein avtaler lokalt siden dei ikkje har nokon sentrale tillegg.