Lønnsoppgjør ved UiB 2019

Her er resultatet av årets lønnsforhandlinger mellom LO, Unio og YS på UiB. Du kan også lese mer om lønn på vår lønnsside.
HTA pkt. 2.5.1

  • Oppgjøret omfatter ikke ansatte som har utløp på ansettelsesforholdet i 2019 med unntak av de som skal over i pensjon.
  • Oppgjøret omfatter ikke nyansatte siste år som skal vurderes med hjemmel i HTA pkt. 2.5.5 nr. 3.
  • Alle til og med lønnstrinn 46 får et flatt kronetillegg – ca. 6.400 (litt avhengig av pott/prosenttillegg). Det gis ikke prosentvist tillegg på toppen av dette.
    Når kronetillegget utgjør mer enn ett lønnstrinn tas det forbehold om lønnstrinnsendring for ansatte som er lønnet i lønnsramme på et alternativ som ikke muliggjør ett trinns opprykk. I disse tilfellene utbetales tillegget i sin helhet som kronetillegg.
  • Stipendiater ansatt før 01.05.2018 overføres fra alternativ 9 til alternativ 10 – ett ltr. (stipendiatene gis ikke generelt prosentvist tillegg)
  • Førstekonsulenter med sammenhengende ansettelsesforhold fra før 2005 under lønnstrinn 52 får ett lønnstrinn i tillegg til generelt prosenttillegg
  • Seniorkonsulenter med sammenhengende ansettelsesforhold fra før 2005 under lønnstrinn 55 får ett lønnstrinn i tillegg til generelt prosenttillegg.
  • Øvrige ansatte gis prosentvist tillegg (nøyaktig hva dette blir vil bli klart over sommeren)

Read more

Kjersti Barsok og Ellen Dalen

Statsoppgjør 2019

Det ble ingen streik i staten, og årets oppgjør er klart!

Hovedtrekkene er: 60 % sentrale tillegg, og 40 % lokale, ny AFP-ordning for de som er født i 1963 og senere.
NB: Det er ikke klart hvordan de lokale tilleggene fordeles enda. Dette blir klart i møter mellom fagforeningene og UiB. Vi sender ut informasjon straks vi har.

NTL mener: Mindre klimautslipp på UiB

NTL UiB vedtok på årsmøtet 6. mars uttalelser om reduksjon av klimautslipp:

1. Universitetet i Bergen som pådrivar til det grønne skiftet.
Årsmøtet i NTL-UiB ser det som svært nødvendig og positivt at Universitetet i Bergen har ein aktiv og tydeleg miljøprofil. UiB er heilt i fremste rekke når det gjeld klimaforsking og har bidratt betydeleg inn i FN sitt klimapanel. Det er derfor veldig naturleg at UiB går i bresjen og viser seg som eit universitet som tar klimautfordringane på det største alvor. NTL ser det som positivt at leiinga ved UiB ønskjer å sjå på reiseverksemda ved UiB og vil tilrå at alle avdelingane ved UiB får tydelege mål på korleis ein kan få ned reiseverksemd, både innanlands og utanlands, som medfører eit større miljøavtrykk. I så måte vil NTL vise til leiinga ved UiO som har bestemt å ikkje lenger legge styreseminar til utlandet. NTL meiner at UiB bør følge UiO sitt eksempel, og at dette også må gjelde for seminar/ekskursjonar på administrative avdelingar,
fakulteta, institutta og sentra på UiB. Å kjøpe klimakvoter til UiB-tilsette er etter NTL si meining derimot ein dårleg måte bruke ressursane til institusjonen på, og vi ber leiinga sjå på andre måtar for å nå målet om å vere klimanøytrale innan 2030.

Årsmøte 2019 – innkalling og sakspapir

Årsmøtet i NTL UiB vert helde Onsdag 6. mars. Vi begynner kl. 14.30 i Kantinen, Sydnesplassen 9 (Sydneshaugen skole), 2. et. med mat, og held fram med ordinære årsmøtesaker etter dette (frå rundt 1530).

Sjølve årsmøtet vert halde i Auditorium D, Sydneshaugen skole. Det vert utdeling av hedersteikn til medlemmer med 25 og 40 års medlemskap i NTL/LO i tillegg til handsaming av årsmøtesakene.