NTL UiB tilrår ja til ny offentleg pensjonsordning.

Styret i NTL UiB har i møte 03.05 handsama spørsmålet om kva vi skal råda medlemmene til å stemma i uravstemninga om ny pensjonsordning for offentleg tilsette og råder medlemmene til å stemma ja til det framforhandla forslaget.

Eit samstemt styre vil understreka at vår viktigaste tilråding til alle medlemmer er å delta i avstemminga. Det at medlemmer gjer seg opp si eiga meining om det foreliggande forslaget har ein eigenverdi og gjer at resultatet vil vera demokratisk fundert.

Nytt styre i NTL UiB

Eit godt besøkt årsmøte i NTL UiB handsama årsmøtesakene og valde nytt styre. Nestleiar Berit Storaker blei takka av etter seks år som tillitsvald og Morten-Christian Bernson vart ny nestleiar etter henne. I tillegg kom det inn nye krefter både på styreplassane og som vararepresentantar.

Heile styret er no som følger:

NTLs synspunkter på «masterplan for areal».

NTL har med interesse lest styresakene om masterplan for areal. Siden utforming av ansattes (og studenters) fysiske arbeidsarealer er av svært stor betydning for arbeidsvilkårene, ser vi behov for å komme med noen synspunkt på planen:

Det er positivt at man legger vekt på å bedre tilstanden på bygningsmassen. Å arbeide i lokaler som har en tilfredsstillende standard er viktig for ansatte som ønsker å yte sitt ytterste for at UiB skal nå sine mål. Det er lite heldig med lokaler som ikke egner seg til formålet, der vinduer ikke kan åpnes, ventilasjonen er mangelfull og der varme/kulde og fukt påvirker ansattes arbeidshverdag negativt. En plan for oppgradering av standard på bygninger er derfor høyst velkommen.