Category: Uncategorized

NTL mener: Mindre klimautslipp på UiB

NTL UiB vedtok på årsmøtet 6. mars uttalelser om reduksjon av klimautslipp:

1. Universitetet i Bergen som pådrivar til det grønne skiftet.
Årsmøtet i NTL-UiB ser det som svært nødvendig og positivt at Universitetet i Bergen har ein aktiv og tydeleg miljøprofil. UiB er heilt i fremste rekke når det gjeld klimaforsking og har bidratt betydeleg inn i FN sitt klimapanel. Det er derfor veldig naturleg at UiB går i bresjen og viser seg som eit universitet som tar klimautfordringane på det største alvor. NTL ser det som positivt at leiinga ved UiB ønskjer å sjå på reiseverksemda ved UiB og vil tilrå at alle avdelingane ved UiB får tydelege mål på korleis ein kan få ned reiseverksemd, både innanlands og utanlands, som medfører eit større miljøavtrykk. I så måte vil NTL vise til leiinga ved UiO som har bestemt å ikkje lenger legge styreseminar til utlandet. NTL meiner at UiB bør følge UiO sitt eksempel, og at dette også må gjelde for seminar/ekskursjonar på administrative avdelingar,
fakulteta, institutta og sentra på UiB. Å kjøpe klimakvoter til UiB-tilsette er etter NTL si meining derimot ein dårleg måte bruke ressursane til institusjonen på, og vi ber leiinga sjå på andre måtar for å nå målet om å vere klimanøytrale innan 2030.

2. NTL må feie for eiga dør når det gjeld klimaavtrykk.
På samme måte som klimatrusselen utfordrar UiB som institusjon blir også NTL som ei ansvarleg fagforeining med eit sterkt engasjement for klima nøydd til å sjå med eit kritisk blikk på eiga verksemd og kva denne medfører av karbonbruk. NTL UiB vil difor ikkje arrangera styreseminar, medlemskurs eller liknande som inneber flyreiser innanlands eller utanlands for deltakarane dersom det ikkje er ein konkret
samanheng mellom læringsmål og reisemål. Styreseminar og medlemskurs som inneber bruk av fly vil maksimalt skje anna kvart år for kvart av arrangementa. NTL UiB skal tilstreba at alle reiser foreninga betaler vert gjennomført så klimavennleg som mogeleg. Vi vil alltid vurdera om reiser kan erstattast av videokonferanse eller andre slike løysingar.

 

Lokale lønsforhandlingar 2018

Til alle NTL-medlemmer.

Som tidlegare informert om, gav lønsoppgjeret i år sentrale tillegg på 1,25% til alle, og minst 5100 i form av heving av lønnstrinna. Det vart også sett av 1,9% av lønsmassen til lokale forhandlingar med verknad frå 01.07.18. Interesserte kan lesa meir om tariffoppgjeret på https://www.ntl.no/nyheter?p_document_id=195389

Dei lokale lønsforhandlingane vil finna stad i september/oktober. Den nøyaktige tidsplanen er enno ikkje klar, siden vi ikkje rakk så mange møte med arbeidsgjevar før sommaren. Det er imidlertid klart at det vil verta ein form for individuelle tillegg til arbeidstakarane i form av lønstrinn. Vi inviterer difor alle til å fremma krav om endring i løn og/eller stillingstittel.

Vi held eit informasjonmøte om lokale forhandlingar 20 august kl 1430 i gamle administrasjonskantina, Christies gt 18, 4 etasje. Her informerer vi meir i detalj om lønsoppgjeret, kriteriar som ligg til grunn for handsaming av søknader om lønstillegg og prosessen vidare.

Meld dykk på her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5290306

Som elles; den lokale lønspolitikken http://ekstern.filer.uib.no/poa/Lonnspolitikk/Lonnspolitisk%20dokument.pdf ligg til grunn i forhandlingane og ein bør argumentera ut frå kriteriane som er nemnde der. Sjå særleg punkt 6.3.

For teknisk og administrativt tilsette med ønske om endring av stillingskode, sjå også http://ekstern.filer.uib.no/poa/Lonnspolitikk/Stillingsstruktur_28.04.16.pdf for oversikt overansvarsområde for ulike stillingstypar.

For innsending av søknad om lønstillegg og/eller endring i stillingskode bruk: Kravskjema 2018. Skriv gjerne rett i skjemaet og send pr epost.

Krav sendes innen 27. august til ntl@uib.no

Merk: NTL sender ikkje kravet ditt vidare slik du skriv det sjølv, vi formidlar kravet om lønstrinn og/eller tittelendring, men grunngjevingane dine vert bere sett av NTL sine forhandlarar og er grunnlaget for korleis vi argumenterer.

Dersom du har store endringar i arbeidsoppgåver kan 2.5.3-forhandlingar (det som tidlegare vart kalla 2.3.4 – grunnlag for endring av løn utanom vanlege lokale forhandlingar) vera eit alternativ. Angi i såfall dette i skjemaet om du meiner det er grunnlag for det.

Vennleg helsing

Jørgen Melve, leiar NTL UiB

Morten-Christian Bernson, nestleiar NTL UiB

NTL UiB tilrår ja til ny offentleg pensjonsordning.

Styret i NTL UiB har i møte 03.05 handsama spørsmålet om kva vi skal råda medlemmene til å stemma i uravstemninga om ny pensjonsordning for offentleg tilsette og råder medlemmene til å stemma ja til det framforhandla forslaget.

Eit samstemt styre vil understreka at vår viktigaste tilråding til alle medlemmer er å delta i avstemminga. Det at medlemmer gjer seg opp si eiga meining om det foreliggande forslaget har ein eigenverdi og gjer at resultatet vil vera demokratisk fundert.

Det finst etter vårt syn gode argument for og mot den foreslåtte ordninga. Korleis pensjonane for offentleg tilsette vert er av stor betydning for tilsette som gjennomgåande arbeider under lønnsvilkår som er dårlegare enn ein kunne fått andre stader. Våre medlemmer har vald å arbeida i staten ikkje berre av di dei ønsker å bidra til fellesskapets beste gjennom å via yrkeskarrieren sin til det beste for samfunnet, men også av di staten har framstått som ein trygg arbeidsplass med trygge pensjonsordningar.

Vi er difor sterkt skeptiske til å endra pensjonvilkåra bort frå det som har vore ei sikker ordning for våre medlemmer. Vi konstaterer imidlertid at pensjonsreformen er vedtatt med endringar som gjev negative verknader for våre medlemmer. Det var difor vanskeleg å koma utanom endringar i dei offentlege pensjonsordningane no.

Levealdersjustering er dessverre vedtatt av eit breitt politisk fleirtal og vil få verknad for våre medlemmer dersom vi ikkje får på plass ei ny ordning. Ved å stemma ja til det foreliggande forslaget unngår vi at nokon årskull vert offer for ei sterk nedjustering av forventa pensjonsnivå. Så ønsker NTL UiB å kjempa framover politisk og som ein del av arbeidstakarorganisasjonane for ei betre innretning på alle pensjonar med mindre levealdersjustering for å unngå sosialt uheldige utslag.

Hadde vi sett noko realistisk veg mot eit politisk fleirtal som vil gje oss betre vilkår enn dei foreslåtte, ville vi kunne stemma ned forslaget.

Etter ei samla vurdering er vår tilråding til medlemmane å stemma JA til forslaget til ny pensjonsordning. Dette rådet kjem ikkje av di vi meiner det foreliggande forslaget er veldig godt. Det finst klare taparar i den nye ordninga: dei som må gje seg før 67 vil i mange tilfelle koma veldig dårleg ut. Det gjer oss skeptiske til ordninga. Det er også uavklarte spørsmål om m.a særaldersgrenser og ikkje minst korleis dei som vert uføretrygda før vanleg pensjonsalder kjem ut av den nye ordninga. Det vil bli veldig viktig framover å få på plass tilfredsstillande ordningar for desse.

Likevel ser vi at det klare fleirtalet av våre medlemmer, NTL-medlemmer og statstilsette generelt vil koma heilt greit ut av den nye ordninga.  Vi meiner det tilbodet som har kome er om lag så godt som det ein kunne få til under omstenda. 

Vi trur dessverre ikkje det er realistisk på kort sikt å få noko tilbod frå verken dagens regjering eller andre politiske konstellasjoner som har ei meir sosialt rettferdig innretning. Difor landar vi på eit nyansert, uentusiastisk men tydeleg ja til den foreslåtte pensjonsordninga.

Vi anerkjenner at det finst ulike synspunkt i denne saka, og om nokon ønsker å argumentera for andre syn eller kommentera våre synspunkt er det berre å kommentera på nettsida vår her eller senda innlegg til oss, så vil vi fortløpande publisera også desse.

Helsing styret ved leiar Jørgen Melve

For meir informasjon om forslaget:

Forbundets informasjon om ny tjenestepensjon kan finnast på:

https://medlem.ntl.no/ntl-mener/oftp?p_document_id=132842&p_dimension_id=176720

Her ligg det mange lenker med mykje informasjon om kva ordninga går ut på og korleis den vil slå ut for ulike grupper.  Det er utarbeida typeeksempel – dvs døme på folk med ulike yrkeskarrierar som er typiske for NTL-medlemmene. Det ligg ute gode forklaringar av korleis den nye ordninga fungerer og kvifor desse endringane har kome.  NTL sentralt anbefaler alle medlemmer å stemma ja til den nye ordninga.

Så er det jo slik at det finst grupper som synes den nye ordninga er for dårleg og arbeider for eit nei. Om ein ønsker synpunkta til dei som er kritiske til ordninga, kan ein gå til «Forsvar offentlig pensjon» si nettside http://forsvarpensjon.no/ eller Facebook-side: https://www.facebook.com/Forsvaroffentligpensjon/

Les også t.d. NTL UiO si tilråding til medlemmene der dei anbefaler eit nei til ordninga:

http://foreninger.uio.no/ntl/nyheter/2018/pensjon-i-offentlig-sektor.html

Nytt styre i NTL UiB

Eit godt besøkt årsmøte i NTL UiB handsama årsmøtesakene og valde nytt styre. Nestleiar Berit Storaker blei takka av etter seks år som tillitsvald og Morten-Christian Bernson vart ny nestleiar etter henne. I tillegg kom det inn nye krefter både på styreplassane og som vararepresentantar.

Heile styret er no som følger:

Leiar Jørgen Melve – Førstekonsulent, Sv-fakultetet
Nestleiar Morten-Christian Bernson – Senioringeniør, IT-avdelingen
Kasserer Unni Utvik – Seniorrådgiver, Humanistisk fakultet
sekretær Arild Mellesdal, Rådgiver Psykologisk fakultet
Berit Storaker – Førstekonsulent, Sekretariatet MN
Marit Stubdal – Førstekonsulent, lnstitutt for klinisk odontologi
Benedicte Svardal – Seniorkonsulent, Studieadministrativ avdeling
Linnea Reitan Jensen -Førstekonsulent – SV-fakultetet
Maj-Brit Iden – Rådgiver, Studieadministrativ avdeling, NHH

Varamedlemmer:

Hilde Wedvich – Førstekonsulent, Universitetsbiblioteket
Anne Torekoven – Seniorkonsulent, Juridisk fakultet
Erlend Nåmdal – Førstekonsulent, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Idunn B. Tandstad – Seniorkonsulent, Senter for kvinne- og kjønnsforskning/Senter for vitenskapsteori
Unni Lange Buanes – Seniorkonsulent, Kjemisk institutt

 

Årsmøte i NTL UiB 07 mars 1430.

NTL UiB innkaller til årsmøte 2018

Alle sakspapir kan no lesast her:

Budsjettforslag 2018 Innstilling fra valgkomite 2018 (3) Beretning 2017 Årsbalanse 2017Årsresultat 2017

Møtet vert helde  KL. 14:30
Kantinen, Christiesgt. 18
Foreløpig dagsorden:

1. Åpning og konstituering. Valg av møteledere,
sekretær og tellekorps
2. Beretning
3. Regnskap
4. Budsjett og arbeidsplan
5. Innkomne forslag
6. Valg
7. Bevilgninger

 

NTLs synspunkter på «masterplan for areal».

NTL har med interesse lest styresakene om masterplan for areal. Siden utforming av ansattes (og studenters) fysiske arbeidsarealer er av svært stor betydning for arbeidsvilkårene, ser vi behov for å komme med noen synspunkt på planen:

Det er positivt at man legger vekt på å bedre tilstanden på bygningsmassen. Å arbeide i lokaler som har en tilfredsstillende standard er viktig for ansatte som ønsker å yte sitt ytterste for at UiB skal nå sine mål. Det er lite heldig med lokaler som ikke egner seg til formålet, der vinduer ikke kan åpnes, ventilasjonen er mangelfull og der varme/kulde og fukt påvirker ansattes arbeidshverdag negativt. En plan for oppgradering av standard på bygninger er derfor høyst velkommen.

Planen bærer imidlertid preg av overdreven tro på behovet for endringer i arbeidsplassers fysiske utforming uten spesielt gode begrunnelser for disse. Eksempelvis fremholder man «etablering av nye studieprogram og fag» som noe som betyr at man trenger «nyere kontorløsninger». UiB har gjennom sin historie jevnt og trutt etablert nye studieprogram og fag uten at dette verken har nødvendiggjort eller vært et resultat av kontorløsninger med «større grad av åpenhet og mobile løsninger».

Det er noe merkelig at man i omtalen av undervisningsarealer påpeker at endrede samarbeids- og læringsformer ikke nødvendigvis fører til mindre arealbehov (snarere det motsatte), mens man ikke vurderer dette i omtalen av ansattes arbeidsformer. Dersom man mener alvor med at oppgaveløsning skal være sentralt i utformingen av arbeidsplasser, er det langt fra opplagt at dette nødvendigvis gir mindre areal per person enn dagens løsninger.

Det er opplagt at man ved nybygg kunne oppført langt mer arealeffektive bygg enn man i dag har. Problemet er jo at man liten grad har mulighet til å bygge nytt innen dagens campuser, og at de byggene man faktisk har, i liten grad gir mulighet for fleksible løsninger. De innebygde begrensningene om ligger i plassering av vinduer, bærevegger og avstand mellom yttervegger i eksisterende bygg minker handlingsrommet for planlegging av gode kontorløsninger. Dermed øker faren for at fokus på arealeffektivitet gir løsninger som er lite tilpasset ansattes faktiske arbeidsoppgaver.

Vi er selvsagt for arealeffektive løsninger, det er ingen grunn til å bruke mer plass enn nødvendig verken til kontorer eller møterom. Vi vil imidlertid advare mot overdreven tro på fortetting som virkemiddel for samhandling og utvikling av ansattes kompetanse. Den viktigste innsatsfaktor for UiB er ansattes hoder og hender – og påvirkningen på dette av ulike kontorløsninger kan like gjerne være en risiko som en mulighet. Det trengs bare en marginalt lavere produktivitet hos ansatte for at enhver gevinst med lavere arealkostnad har gått tapt. Innenfor en rekke grupper ansatte vil det også være en betydelig risiko for at ansatte søker seg bort fra UiB dersom man ikke blir fornøyd med kontorløsningene. All forskning på såkalt «aktivitetsbaserte arbeidsplasser» som jo betyr mer eller mindre åpne kontorlandskap, peker i retning av at dette ikke har positive effekter, men negative. Det bemerkes også at konnotasjoner knyttet til begrepene «aktivitetsbaserte arbeidsplasser» og «cellekontor» i dokumentet neppe er tilfeldig valgt. Dette er unødvendig, tendensiøs nytale på samme måte som om cellekontorer skulle omtales som «kunnskapsbaserte arbeidsplasser» og åpne kontorlandskap som «storkontorer».

NTL mener UiB burde gjennomføre prosesser i forkant av utarbeidelse av funksjonsbeskrivelsene i forbindelse med nybygg/ombygginger der man faktisk kartlegger ansattes konkrete arbeidsoppgaver og ønsker om kontorløsninger. Da vil man også få klargjort om det vil være aktuelt å gå ut over arealnormen fra KMD slik det åpnes for i rundskriv av 17.12.15.

Det vil være essensielt i alle byggeprosesser å ta utgangspunkt i konkrete arbeidsoppgaver og arbeidstakeres behov for ulike typer arealer. Mange vil trives godt i ulike varianter av åpne landskap og har arbeidsoppgaver som passer til å utføres i slike. Da er slike løsninger problemfrie. All erfaring tyder imidlertid på at man i iveren etter standardiserte løsninger fort tvinger alle inn i åpne landskap uavhengig av faktiske oppgaver og behovet for samhandling eller konsentrasjon. Dermed innfører man kompenserende tiltak i ettertid, som regler om hvor man skal snakke i telefonen, øreklokker, tepper, støydemping og den slags. Ansatte i åpne landskap som sitter med øreklokker på og har blitt enige om at ingen kan heve stemmen er neppe noe som vil øke verken samhandling eller interaksjon på tvers av tilknytning.

Av mer teknisk art, men ikke uvesentlig er forholdstall ansatte/kvadratmeter. I oversikten over bruk av ulike arealer på UiB bruker man konsekvent et tall på 3800 ansatte. Dette er noe misvisende – UiB har minst 3830 årsverk, men disse består ikke utelukkende av personer i faste stillinger. Man har til enhver tid ca 4250 personer på lønningslisten. Bare ved å bruke dette tallet endrer kontorareal pr person seg fra 40 til under 35 kvm/person.

NTL vil også på det sterkeste advare mot å åpne for reklame på campus for å tiltrekke seg næringsliv, slik det er foreslått på side 24. Reklame på campus vil fort bli sett som noe UiB som institusjon går god for, og enhver potensiell kortsiktig pengemessig gevinst må måles opp mot omdømmetapet vi risikerer når vi knytter oss opp mot kommersielle aktører på denne måten. Dette er etter vårt syn uansett en sak som på grunn av sin prinsipielle natur ikke bør behandles i en bisetning i en arealplan, men tas opp som en egen sak.

Vi håper Universitetsstyret vil ta med våre innspill i videre behandling av saken.

For NTL UiB

Berit Storaker
Nestleder NTL UiB

Oppdatering om lønsoppgjeret på UiB

Til alle medlemmer i NTL UiB.

Som de har fått med dykk, har de i år fått langt mindre informasjon om lønsoppgjeret enn det som er vanleg. Grunnen er både at det har teke tid å få avklaringar frå staten sentralt og at vi på UiB har hatt ein lengre prosess mellom fagforeningane og arbeidsgjevar for å verta samde om form og innretning på oppgjeret.

Etter seks (!) førebuande møte har vi no landa ei innretning på oppgjeret og er i ferd med å få på plass ein tidsplan.

Innretninga er som følger:

Arbeidsgjevar har tilført potten 2 millionar kroner, derav 1,641 million til vårt tariffområde (LO; UNIO; YS og uorganiserte). UiB har altså valgt å legga til pengar til oppgjeret i tillegg til den potten staten sentralt har bestemt vi skal bruka ut frå lønsmassen.

Alle stipendiatar og postdoktorar får eit prosentvis tillegg i løna. Førebels er dette sett til 0,7%, men dette må endeleg fastsettast i forhandlingane. Dette er for å hindra for stor reallønnsnedgang for denne gruppa.

Potten for vitskapleg tilsette (inkludert postdoktorar og stipendiatar) vert 9,7 millionar. Ut over avsetninga til rekrutteringsstillingane, skal denne fordelast på ordinær måte i lokale forhandlingar.

Potten for teknisk/administrativt tilsette er 5,65 millionar. Av desse er 599 000,- satt av til lågtløna. Kven som vil verta omfatta av denne potten, er gjenstand for forhandlingar. Vi vil fremma krav til arbeidsgjevar om korleis denne potten skal brukast. Resten av potten, ca 5 millionar vil verta fordelt på ordinær måte i lokale forhandlingar.

For alle som vert omhandla av individuelle forhandlingar, er det semje mellom arbeidsgjevar og alle organisasjonane om at normalen skal vera eitt lønstrinn, slik at flest mogeleg kan få ei lønsutvikling.

For NTL har det vore viktig å få til eit element av omfordeling i oppgjeret. Situasjonen med låge sentrale tillegg dei siste åra, har gjort at dei som ikkje får lokale tillegg, kjem dårleg ut. I våre lokale forhandlingar dei siste åra, har tilsette med lønningar over snittet fått meir enn sin andel av tillegga. Effekten av dette har vore at mange med låge lønningar har gått ned i realløn. I år har vi difor fått gjennomslag for ein låglønspott. Det er verre å ikkje få lønstillegg mens prisane stig når ein tjener lite enn når ein har meir å rutta med, så denne gongen vil vi prioritera nokon av dei lågast løna på UiB med denne potten.

Med dei avgrensa midlane som finst i årets oppgjer, vil vi måtte velga nokon grupper av lågtløna som vil få dette tillegget. Vi må forhandla om arbeidsgjevar om kven dette skal vera, så det gjenstår å sjå resultatet av dette. Det er imidlertid viktig for oss at vi har fått gjennomslag for prinsippet om eit lokalt oppgjer som har eit element av trygging av dei lågast løna.

Kort oppsummert: det vert prosentvise tillegg til stipendiatar og postdoktorar, det vert ein lågtlønspott som skal fordelast etter forhandlingar, og resten av fordelinga og opplegget er som vanleg, men vi vil spreia tillegg ut over mange tilsette. Vi vil no på normal måte forhandla for alle våre medlemmer som har levert inn krav om tillegg på individuell basis.

Oppgjeret vil verta forseinka i høve til fristen med å vera ferdig 31 oktober, og truleg verta ferdigstilt i midten av november.

Har de spørsmål om innretninga på oppgjeret og kva dette tyder for deg, kontakt oss:

ntl@uib.no

Vennleg helsing
Jørgen Melve,
Leiar NTL UiB

Berit Storaker
Nestleiar NTL UiB

Medlemskurs i Praha – 06 – 08 september

Invitasjon til medlemskurs NTL UiB i Praha.

Meld deg på: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3663801

NTL UiB arrangerer medlemskurs 6-8 september i Praha. Vi flyg ned onsdag 6, og vender tilbake fredag 08 september eit stykke ut på kvelden. Innleiarar vert

  • Thomas Sandvik, forbundssekretær NTL sentralt
  • Arvid Ellingsen, spesialrådgjevar i LO
  • Mari Helen Varøy, sektorsekretær
  • Berit Storaker, nestleiar NTL UiB og Jørgen Melve, leiar NTL UiB.

Det detaljerte programmet kjem seinare, men vil mellom anna omhandla

  • «LO og høgare utdanning»
  • «Staten som arbeidsgjevar – kva skjer i neste stortingsperiode?»
  • Samarbeidet mellom NTL-foreningar innan høgare utdanning,
  • UiB som arbeidsgjevar i perioden som kjem
  • Verving.

Pga reisemålet og behov for felles spising under seminaret, må vi ta ein eigendel på 500 kroner. NTL betaler reise og opphald, samt lunsj torsdag og fredag for alle deltakarar.

VI treng oversyn over påmeldte innan slutten av neste veke, meld dykk på no om de ønsker vera med! Eigendelen må innbetalast før avreise – nærare dato kjem.

Det er 40 plassar tilgjengelege. Dersom det vert fleire påmeldte enn det er plass til, vil vi trekka ut kven som får plass. Nokon må dela rom, svar i skjemaet på kven som kan og ikkje kan dette.

Avreise vert 1025 onsdag 06 september, og retur 1905 fredag 08 september (framme i Bergen 2115). Medlemskurset finn stad på Hotel Embassy i Praha: http://www.hotelembassyprague.cz/en/

Deltaker søker arbeidsgiver om permisjon med lønn etter Hovedavtalen i staten § 40 – men pagaweb er ikkje oppdatert, skal de søka der, bruk der det står «Hovudavtalen §34».

Har du spørsmål, kontakt ntl@uib.no

Meld deg på: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3663801

 

 

Lokale forhandlingar 2017

Til alle NTL-medlemmer.

Lønsoppgjeret i år gav som resultat at det vart gjeve sentrale tillegg på 0,33% med verknad frå 01 mai. Det vart også sett av 0,8% til lokale forhandlingar med verknad frå 01.07.17

Beklagelegvis var Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har arbeidsgjevaransvaret i staten, seine med informasjon til statlege einingar om korleis lønsoppgjeret skal forståast og kva potten vert.

Vi er difor forseinka i våre førebuingar til haustens lokale forhandlingar. Normalt ville vi på dette tidspunktet hatt oversikt over pott og prosedyrar som avtalt i førebuande møte. Det har vi enno ikkje heilt på plass. Men vi kan seia at det kjem til å verta lokale forhandlingar i år og bed medlemmer senda inn sine krav.

Vanlegvis ønsker vi å ha ein felles frist med dei andre organisasjonane for å unngå forvirring. I år blei denne sett til 18 august. Vi ser no at vi har betre tid, så vi vil ha inn alle søknader innan 30 august!
Alle som allereie har sendt inn søknader, vil motta stadfestingar på at søknaden har kome oss i hende utover neste veke, når sekretæren er tilbake frå ferie.

Som elles; den lokale lønspolitikken http://ekstern.filer.uib.no/poa/Lonnspolitikk/Lonnspolitisk%20dokument.pdf ligg til grunn i forhandlingane og ein bør argumentera ut frå kriteriane som er nemnde der. Sjå særleg punkt 6.3.

For teknisk og administrativt tilsette med ønske om endring av stillingskode, sjå også http://ekstern.filer.uib.no/poa/Lonnspolitikk/Stillingsstruktur_28.04.16.pdf for oversikt over definisjonar av og ansvarsområde for ulike stillingstypar.

Bruk kravskjema http://ntl.w.uib.no/files/2017/06/Kravskjema-2017.docx

Merk: NTL sender ikkje kravet ditt vidare slik du skriv det sjølv, vi formidlar kravet om lønstrinn og/eller tittelendring, men grunngjevingane dine vert berre sett av NTL sine forhandlarar og er grunnlaget for korleis vi argumenterer.

Dersom du har store endringar i arbeidsoppgåver kan 2.5.3-forhandlingar (det som tidlegare vart kalla 2.3.4 – grunnlag for endring av løn utanom vanlege lokale forhandlingar) vera eit alternativ. Angi i såfall dette i skjemaet om du meiner det er grunnlag for det, så vil vi vurdera dette.

Har du spørsmål? kontakt då ntl@uib.no

Jørgen Melve, leiar NTL UiB

Berit Storaker, nestleiar NTL UiB

 

Lønsoppgjeret i staten er klart.

Noko overraskande kom lønsoppgjeret i staten i mål natt til 01 mai. Staten hadde i sine krav ønska å endra heile lønssystemet i staten, noko som gjorde det krevande å forhandla sjølv om dette var eit mellomoppgjør, der ein normalt berre endrar løn. I tillegg ønska staten at all lønsvekst skulle skje gjennom lokale tillegg. Ulempa med dette er at ikkje alle får tillegg lokalt, og dei som ikkje får, går i ein slik situasjon reelt ned i løn.

Det positive i årets oppgjer er at staten ikkje vann fram med si ønska rasering av lønssystemet i staten, noko som ville ført til individbasert løn fastsett i lokale forhandlingar. Det er også positivt at det vart gjeve nokon sentrale tillegg, slik at alle får noko lønsvekst. Det negative er at ein for stor andel av tillegga vert gjeve som lokale tillegg og at det generelt er for små tillegg (men det skuldast at ramma vert laga i dei sokalla frontfaga)

Lønsoppgjeret i staten har ei ramme på 2,4% på linje med det ein reknar med vert den generelle lønsveksten i Norge i år. Løna du får i år, er imidlertid automatisk høgare på årsbasis enn det du fekk i fjor. Grunnen er at lønstillegg gitt i fjor med verknad frå ca midt i året, gjeld gjennom heile året i år, slik at 2017-løn uansett blir større enn 2016-løn. Denne effekten kallar ein overheng, og dette er større i staten enn i andre sektorar pga at vi får våre lønstillegg seinare på året enn mange andre. Dermed vert det mindre nye pengar å dela ut i staten i år.

LO (som omfattar NTL og andre forbund i staten), Unio (Forskerforbundet m.fl) og YS (Parat m.fl) vart til sist samde med staten om eit oppgjer der det vert gjeve noko sentrale tillegg – 0,33% lønstillegg med verknad frå 01 mai, samt ekstra lønstrinn til alle i lønsrammene 2, 3 og 4 får eit ekstra lønstrinn. Det vert lokale forhandlingar med ein pott på 0,8% av lønsmassen med verkedato 01 juli. Desse forhandlingane skal vera avslutta innan 31 oktober i år.

Endringane staten ønska i lønssystemet, som gjekk ut på å avskaffa og slå saman mange stillingskodar til nokon få titlar med generelt lågare minstelønn enn i dag, samt avskaffa lønstrinna og lønsrammene, vart det altså ikkje noko av. Ein skal sjå på dette i neste hovudoppgjer. Sjølv om det kan vera fornuftig å redusera antal titlar noko og gjera lønssystemet meir forståeleg, er det mange omsyn som er tatt når ein laga systemet, så det er viktig å bruka tid på endringar for å unngå uønska utslag, som tap av framtidig lønsvekst.

Akademikerne har i år fått lokale tilegg på 0,85% av lønsmassen deira med verknad frå 01 oktober. Desse forhandlingane skal også vera ferdige til 31 oktober. Dei har også avskaffa lønstrinna for sine medlemmer og går over til løn uttrykt i kronebeløp. Akademikerne er i motsetnad til LO, YS og Unio heilt på linje med staten når det gjeld ønsket om all lønsdannelse lokalt og å avskaffa dagens lønssystem og vil difor arbeida vidare i den retninga.

Pga helg har vi i liten grad fått satt oss inn i detaljar i oppgjeret, men det kjem meir informasjon framover.

Første kommentarar frå NTL kan lesast på https://www.ntl.no/nyheter?p_document_id=139180

Frå LO Stat : http://www.lostat.no/forsiden/enighet-i-statsoppgjoret-article2338-6.html

For spesielt interesserte:

Heile protokollen kan lesast på https://www.regjeringen.no/contentassets/867fa3bda2094e4e9bf87579f75c87a6/protokoll_endelig_mellomoppgjoret_2017.pdf