Forfatter: linneajensen

Medlemsmøte på Zoom torsdag april 14.30-15.30

Vi tilpassar oss situasjonen og innkallar med dette til medlemsmøte for alle interesserte i form av videomøte torsdag 2. april klokken 14.30 – 15.30. Tema er «situasjonen no og framover – kva skjer og kva gjer NTL UiB?»

Alle medlemmer har fått tilsendt invitasjon med kode til møtet i Zoom. Har du ikke fått epost? Kontakt oss på ntl@uib.no.

Om du lurer på noko eller har konkrete spørsmål du vil ha svar på, kan du enten senda det på epost til ntl@uib.no eller spørra i chatten undervegs i møtet.

Om du ikkje har ein PC med Zoom, kan du lasta ned ein app for mobil eller nettbrett ved å søka den opp og installera appen, deretter bruka same framgangsmøte som beskrive i lenkene over.

Vel møtt!

 

Vennleg helsing

Jørgen Melve, leiar NTL UiB

Linnea Reitan Jensen, nestleiar NTL UiB

Vervekonkurranse!

Fram til 15. november kjører vi i NTL UiB vervekonkurranse, og alle våre medlemmer kan delta!

Premiene er:
1 Samsung Galaxy Tab S4
5 bygavekort à 500 kr

Hvordan gjør du det? 
Snakk med dine kolleger, få dem til å melde seg inn i NTL. Når disse melder seg inn, kan de skrive inn dersom de har blitt vervet av noen.
Er du usikker på om personen(e) du har vervet skrev opp ditt navn? Send oss en epost på ntl@uib.no, og skriv hvem du har vervet!

Vinneren trekkes etter 15. november, og premiene blir delt ut på medlemsmøtet 12. desember.

Lønnsoppgjør ved UiB 2019

Her er resultatet av årets lønnsforhandlinger mellom LO, Unio og YS på UiB. Du kan også lese mer om lønn på vår lønnsside.
HTA pkt. 2.5.1

  • Oppgjøret omfatter ikke ansatte som har utløp på ansettelsesforholdet i 2019 med unntak av de som skal over i pensjon.
  • Oppgjøret omfatter ikke nyansatte – ansatt fra 1. juli 2018. Disse skal vurderes med hjemmel i HTA pkt. 2.5.5 nr. 3.
  • Oppgjøret omfatter ikke ansatte som har fått nytt ansettelsesforhold eller ny lønnsvurdering etter HTA pkt 2.5.3 etter virksningsdato for forhandlingene.
  • Alle til og med lønnstrinn 46 får et flatt kronetillegg – 6.800  kr. Det gis ikke prosentvist tillegg på toppen av dette.
  • Stipendiater ansatt før 01.05.2018 overføres fra alternativ 9 til alternativ 10 – dette tilsvarer ett lønnstrinn. (stipendiatene gis ikke generelt prosentvist tillegg)
  • Førstekonsulenter med sammenhengende ansettelsesforhold fra før 2005 under lønnstrinn 52 får ett lønnstrinn i tillegg til generelt prosenttillegg
  • Seniorkonsulenter med sammenhengende ansettelsesforhold fra før 2005 under lønnstrinn 55 får ett lønnstrinn i tillegg til generelt prosenttillegg.
  • Øvrige ansatte gis prosentvist tillegg: 1,5924 %

Read more

Kjersti Barsok og Ellen Dalen

Statsoppgjør 2019

Det ble ingen streik i staten, og årets oppgjør er klart!

Hovedtrekkene er: 60 % sentrale tillegg, og 40 % lokale, ny AFP-ordning for de som er født i 1963 og senere.
NB: Det er ikke klart hvordan de lokale tilleggene fordeles enda. Dette blir klart i møter mellom fagforeningene og UiB. Vi sender ut informasjon straks vi har.

I LO Stat, Unio og YS Stat sin hovedtariffavtale har alle fått et generelt sentralt tillegg på A-tabellen med virkning fra 1. mai 2019 på:

1,35 %  til lønnstrinn 19-46

1,55 %  til lønnstrinn 47-63

1,35 % til lønnstrinn 64-101

I alle lønnstrinnene mellom 47 og 63 er det flere kvinner enn menn, derfor vil et større tillegg til denne gruppen gi en bedre likelønnsprofil enn om vi ikke hadde økt tilleggene for denne gruppen

Eksempler:

Lønnstrinn 46              +   6.100 Ny lønn 415.100
Lønnstrinn 47              +   7.500 Ny lønn 421.700
Lønnstrinn 63              + 10.900 Ny lønn 555.100
Lønnstrinn 64              +   9.400 Ny lønn 565.500
Lønnstrinn 75              + 13.500 Ny lønn 695.500

– Ved ansettelse gis 1017 Stipendiater og 1476 Spesialistkandidater minimum lønnstrinn 54

– Tak og bunn for pensjonsgivende variable tillegg fjernes. Det er ikke gjort noen avtale om å ta inn nye typer tillegg inn i beregningene

– I tillegg skal det forhandles lokalt i virksomhetene innenfor en ramme på 1,24 % med virkning fra 1. juli 2019.

Du kan lese mer, og se møteboken fra meklingen i statsoppgjøret her. 

 

NTL mener: Mindre klimautslipp på UiB

NTL UiB vedtok på årsmøtet 6. mars uttalelser om reduksjon av klimautslipp:

1. Universitetet i Bergen som pådrivar til det grønne skiftet.
Årsmøtet i NTL-UiB ser det som svært nødvendig og positivt at Universitetet i Bergen har ein aktiv og tydeleg miljøprofil. UiB er heilt i fremste rekke når det gjeld klimaforsking og har bidratt betydeleg inn i FN sitt klimapanel. Det er derfor veldig naturleg at UiB går i bresjen og viser seg som eit universitet som tar klimautfordringane på det største alvor. NTL ser det som positivt at leiinga ved UiB ønskjer å sjå på reiseverksemda ved UiB og vil tilrå at alle avdelingane ved UiB får tydelege mål på korleis ein kan få ned reiseverksemd, både innanlands og utanlands, som medfører eit større miljøavtrykk. I så måte vil NTL vise til leiinga ved UiO som har bestemt å ikkje lenger legge styreseminar til utlandet. NTL meiner at UiB bør følge UiO sitt eksempel, og at dette også må gjelde for seminar/ekskursjonar på administrative avdelingar,
fakulteta, institutta og sentra på UiB. Å kjøpe klimakvoter til UiB-tilsette er etter NTL si meining derimot ein dårleg måte bruke ressursane til institusjonen på, og vi ber leiinga sjå på andre måtar for å nå målet om å vere klimanøytrale innan 2030.

2. NTL må feie for eiga dør når det gjeld klimaavtrykk.
På samme måte som klimatrusselen utfordrar UiB som institusjon blir også NTL som ei ansvarleg fagforeining med eit sterkt engasjement for klima nøydd til å sjå med eit kritisk blikk på eiga verksemd og kva denne medfører av karbonbruk. NTL UiB vil difor ikkje arrangera styreseminar, medlemskurs eller liknande som inneber flyreiser innanlands eller utanlands for deltakarane dersom det ikkje er ein konkret
samanheng mellom læringsmål og reisemål. Styreseminar og medlemskurs som inneber bruk av fly vil maksimalt skje anna kvart år for kvart av arrangementa. NTL UiB skal tilstreba at alle reiser foreninga betaler vert gjennomført så klimavennleg som mogeleg. Vi vil alltid vurdera om reiser kan erstattast av videokonferanse eller andre slike løysingar.